Tärkeimmät erot ovat tieteiden ja eri koulutustaustojen välisiä eroja. Kyseessä on psykologian, lääketieteen ja muiden tausta-alojen erilaisuus. Erot vaikuttavat käytännön asiakastyöhön. Tai potilastyöhön, kuten lääkärit sanoisivat.

Psykoterapeutti ja psykoterapia

Psykoterapia perustuu terapeuttiselle vuorovaikutukselle, merkityksiin ja sisältöihin. Psykoterapia on psykologinen ja siten lääkkeetön menetelmä. Lääkkeiden käytön voi haluttaessa yhdistää psykoterapiaan.

Psykoterapeutti -nimike edellyttää Valvira:n hyväksymän tutkinnon. Tutkinto on yleensä 3 – 4 -vuotinen lisäkoulutus.

  • Psykoterapia, erityistaso (ET) on 3-vuotinen
  • Psykoterapia, ylempi erityistaso (YET) on 4-vuotinen
  • Psykoterapeuttien kouluttajan tutkinto (entinen VET) on lisäksi 3-vuotinen

Psykoterapiat on vielä tällä hetkellä järjestetty eri koulukuntien mukaan. Suosittuja koulukuntia ovat ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen ja kognitiivinen. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, ettei suuntauksella ole merkitystä psykoterapian vaikuttavuuteen tai tuloksiin. Siten integratiivinen – suuntauksia yhdistävä – näkemys yleistyy.

Psykoterapian suuntaukset tuottavat siis yhtä hyviä terapiatuloksia. Enemmän merkitystä on yksittäisten terapeuttien välisillä eroilla.

Psykoterapeutin taustavalmiudet

Psykoterapeuteilla voi olla taustalla yliopistotutkinto (psykologi, psykiatri). Muita yliopistollisia pohjatutkintoja ovat mm. teologian tai kasvatustieteen maisterin tutkinnot.

Usein terapeutin taustakoulutuksena on ammattikorkeakoulu tai joskus jopa pelkkä ammattikoulu. Psykoterapeutteina toimii usein siis myös sairaanhoitajia, sosionomeja ja sosiaaliohjaajia.

Psykoterapeutin valinnassa terapeutin taustakoulutuksella voi olla merkitystä. Taustakoulutus voi vaikuttaa myös psykoterapian hinnoitteluun. Tieteellinen ja teoreettinen koulutus saattavat tarjota psykoterapiaan syvimmän työskentelypohjan.

 

Psykoterapetti voi tulla monesta eri taustasta.

Psykoterapeutteja tulee monista eri koulutustaustoista. Mitä taustaa pidät parhaana?

Psykologi – mielen ja käyttäytymisen näkökulma

Psykologien koulutus keskittyy tieteeseen, jonka tutkimuskohde on yksilöiden käyttäytyminen ja ihmismielen toiminta. Psykologit edustavat erilaisilla työn kentillä ihmismielen tiedettä. Koulutuksensa kautta psykologit ovat mielen prosessien laaja-alaisimmat asiantuntijat.

Psykoterapia on sovellettua ja tuotteistettua psykologiaa. Psykoterapia on aina jonkin koulukunnan mukaista psykologiaa. Psykologia on tieteenä kuitenkin yksittäistä koulukuntaa laajempaa.

Psykologiaa hyödynnetään paitsi kasvatuksessa myös mm. työ- ja organisaatiopuolella ja teknologian parissa. Psykologit ovat myös ihmisen kasvun ja kehityksen asiantuntijoita. Perinteisemmin psykologit ovat olleet ns. kliinisesti suuntautuneita ja työskennelleet psykiatrian yhteydessä.

Psykologien työkaluja ovat myös psykologiset testit eli psykologiset tutkimusmenetelmät. Näihin kuuluvat mm. persoonallisuus- ja älykkyystutkimukset tai erilaisten muisti- ja havaintoilmiöiden tutkimukset. Psykologinen yksilötutkimus on parhaimmillaan syvällisintä analyysia, mitä yksilön mielestä ja toiminnasta kyetään tuottamaan.

Psykiatri ja lääketiede

Psykiatri on psykiatrian erikoislääkäri. Hän on erikoistunut mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon. Psykiatrinen diagnoosi perustuu oireiden analyysiin ja tunnistamiseen. Lääkäri voi tarvittaessa aloittaa lääkehoidon tai auttaa sen lopettamisessa.

”Keskivaikea masennus” diagnoosina ilmenee eri yksilöillä eri tavoin. Masennus voi johtua työttömyydestä tai siitä, että toisella työtä on liikaa. Diagnoosi itsessään ei yritä selittää oireiden yksilöllistä syntyä, vaan on yleisemmän tason luokitus. Diagnoosi on yleisnimi oirekuvalle.

Paljon valtaa omaa nykyisin biologisesti painottunut psykiatria ja siihen perustuva lääkintä. Biopsykiatria on kohdannut kuitenkin laajaa kritiikkiä eri puolilla maailmaa. Usein oireita ei selitetä ja ne pidetään poissa yksinomaan lääkkeillä. Kaikki psykiatrit eivät ole psykoterapeutteja.

Psykiatri voi epäselvissä diagnooseissa pyytää tarkentavia lisätutkimuksia eri alojen toimijoilta. Esimerkiksi jos masennusoireet eivät johdu muista sairauksista, voi psykiatri pyytää psykologilta lisätutkimusta. Näin vaativille ja epäselville diagnooseille saadaan varmempi ja syitä selittävä moniammattillinen pohja.

Diagnoosin tunnistaminen voi jo itsessään olla hyödyksi ja lievittää psyykkistä kärsimystä. Se voi tuoda selkeyttä vaikeasti jäsentyvään tilanteeseen. Psykiatrisia diagnooseja tarvitaan myös lääkkeiden ja erilaisten etuuksien saamiseen (esim. Kelan kuntoutuspsykoterapia tai sairauslomat).

Psykoterapian aloittaminen

Kun etsit psykoterapeuttia, on hyvä tietää hänen taustakoulutuksestaan. Esimerkiksi sairaanhoitaja, teologi tai psykologi ja psykiatri voivat toimia psykoterapeuttina. Psykoterapeutin taustakoulutus voi vaihdella paljonkin. Tällä voi olla merkitystä yhteistyölle.

www.terapiapsykologi.fi -palvelu perustuu ajatukseen tuoda korkeatasoinen psykoterapia ja kokonaisvaltainen palvelu ihmisten ulottuville

Meidän tiimimme koostuu psykologista (PsM, lisäksi MSc) ja psykiatrista (lääket. lis). Olemme myös ylemmän erityistason psykoterapeutteja (YET). Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun diagnooseista, psykoterapiahakemuksista ja lausunnoista hoitokokonaisuuden loppuun.

Älä valitse psykoterapeuttia sokkona, vaan tee valintasi tiedon kautta. Tutustu sivustoon. Kun kokonaisuus vaikutta hyvälle, tule tutustumiskäynnille.

Ota yhteyttä! Psykoterapia on usein monella tavalla antoisa prosessi. Katsotaan, mitä korkeatasoinen psykoterapia voisi tarkoittaa sinun kohdallasi.

Tervetuloa kattavan palvelun ja korkeatasoisen psykoterapian pariin!